SILVA  BOHEMICA
„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři
/ Journal about Forests, Wood and Wild Animals

SILVA BOHEMICA

„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři

Kontakt:

Silva Bohemica, V Zahradách 1142
263 01 Dobříš
, Czech Republic
E
: silva (at) bohemica.cz, W: www.bohemica.cz

Olomoucký kraj

Od roku 2004, kdy jsou jednotlivá čísla časopisu Silva Bohemica zaměřená
na regiony České republiky, jsme se Olomouckému kraji věnovali v číslech

3/2005:a 8/2006, 2/2007, 4/2008, 6/2009, 9-10/2010, 7-8/2011, 5-6/2012

ZIMA 1-2/2014, JARO 2015, LÉTO 2016, PODZIM 2017, ZIMA 2018/2019, JARO 2020,

LÉTO 2021, PODZIM 2022 a ZIMA 2023/2024

Příští číslo zaměřené na tento kraj bude JARO 2025.
Pokud máte zájem o prezentaci v tomto čísle, dejte nám vědět.
Uzávěrka bude
12. 2. 2025,
do tohoto čísla je tedy dost času připravit kvalitní prezentaci,
případně i osobní návštěvu.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

             Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj průmyslovou oblastí s rozvinutými službami. Ekonomika hanáckých okresů je poměrně stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresu Šumperk bohužel následkem polohy, horší dopravní dostupnosti i narušení sociálního a hospodářského života po druhé světové válce (vysídlení německého obyvatelstva) patří k ekonomicky slabším regionům.

             V Olomouckém kraji se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti, a to CHKO Jeseníky, která částečně zasahuje i do Moravskoslezského kraje, a CHKO Litovelské Pomoraví. Celková výměra těchto zvláště chráněných území je 83 600 ha. CHKO Jeseníky se rozkládá na území okresů Bruntál, Šumperk a Jeseník. Zasahuje do dvou přírodních lesních oblastí - Hrubý Jeseník a Předhoří Hrubého Jeseníku.

 horské smrčiny a v nejvyšších polohách bezlesé hole. Borovice kleč zde byla vysazena v 19. století, je dřevinou nepůvodní. Hlavním přírodním fenoménem v CHKO Litovelské Pomoraví jsou rozsáhlé lužní lesy a zachovalý tok řeky Moravy. Přirozené lesní porosty, nivní louky, mokřady a četné tůně jsou jedinečnými biotopy fauny, zejména ptactva. Uvedená území rovněž skýtají možnosti pro ochranu mizející a chráněné flóry. Prostor devonských vápenců v okolí Třesínského prahu je významnou krasovou oblastí a rezervoárem kvalitních podzemních vod. Na území CHKO se nachází 23 maloplošných zvláště chráněných území (národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek). Mimo obvod CHKO je na území kraje dalších 113 maloplošných zvláště chráněných území.

             Z hlediska ochrany přírody patří k nejvýznamnějším lokalitám Olomouckého kraje Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník. Rozprostírá se na ploše 1 694,67 ha. Jejím posláním je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev, vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliny. Vyskytují se zde některé vzácné druhy rostlin, např. oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný a zvonek vousatý. Ze vzácnějších druhů hub zde byl nalezen květnatec Archerův a holubinka Quéletova. Z chráněných druhů živočichů žijí v rezervaci např. myšivka horská, jeřábek lesní a linduška horská. Neméně významnou NPR je Praděd.

                                       … více ve výše uvedených číslech časopisu